MENU
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

§1

 1. Właścicielem Sklepu internetowego jest:
  Pasieka Barć Mazowiecka
  Nowe Mostki 88, 96-500 Sochaczew
  dalej nazywanym Sprzedawcą
 2. Na bazie niniejszego zasad (zwany dalej Zasadami) punkt sprzedaży online pod adresem barc-mazowiecka.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Zasady stanowi nierozerwalną część transakcji podpisanej z Kontrahentem.
 4. Kontrahentem (zwany dalej Klientem) może być:
  • Osoba fizyczna pełnoletnia prowadząca działalność gospodarczą, zamieszkała na obszarze Polski lub Unii Europejskiej.
  • Osoba prawna lub organizacja bez osobowości prawnej, upoważniona do podejmowania decyzji za ten entitet.
  • Pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność prawna i zamieszkuje na obszarze Polski lub Unii Europejskiej.
  • Osoba niepełnoletnia, która działania za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Użytkownikiem (zwany dalej Użytkownikiem) zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna składająca zamówienie w Punkcie sprzedaży, a tym samym dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient może zlecić dostarczone w punkcie sprzedaży towary (zwane dalej Towarem), które są celem transakcji między Sklepem a Kontrahentem.
 7. W Punkcie sprzedaży sprzedawane są towary nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych. Towary z widocznymi wadami lub śladami zużycia są w punkcie sprzedaży zaznaczone w jasny sposób. Obowiązujące przepisy prawne określają obowiązki za wady, w tym art. 12 ust. 1 pkt 13, ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014. poz. 827 z późn. zm.) oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 8. Ceny Produktów wymienione w Sklepie są kosztami brutto i zawierają podatek VAT.
 9. Dane znajdujące się na witrynie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 10. Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 z późn. zm.) konsumentem (zwany dalej Użytkownikiem) jest osoba fizyczna dokonująca ze punktem sprzedaży transakcji niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

§2

Aby zrealizować skuteczne zamówienie w Punkcie sprzedaży Kontrahent musi: a) Umieścić Produkt do koszyka. b) Przejść do kasy. c) Wybrać sposób dostawy. d) Dostarczyć dane niezbędne do potwierdzenia Kontrahenta i odbioru Produktu.

Sklep zweryfikuje otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przy realizacji zamówienia. Wiadomość e-mail będzie obejmowała zbiorczy wykaz danych Klienta i wykaz zamówionego Produktu.

Termin realizacji zamówienia - do 2ch dni roboczych.

Jeśli podane przez Klienta dane są niepełne lub błędne, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu skorygowania ewentualnych błędów i braków.

Kontrahent realizując zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży selekcjonowanych Produktów.

Obowiązująca dla obu stron jest informacja opublikowana na witrynie Punktu sprzedaży przy zakupionym Towarze w chwili realizowania Zamówienia.

Po złożeniu zamówienia zostanie ono zweryfikowane przez Sklep. Następnie Punkt sprzedaży prześle Kontrahentowi na adres e-mail informację o akceptacji zamówienia, które symbolizuje oświadczenie Sprzedawcy o akceptacji oferty i z chwilą jej przesłania zostaje podpisana umowa sprzedaży.

§3

Punkt sprzedaży wysyła zamówiony Towar za pośrednictwem usług kurierskich. Zgodnie z art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce odbioru za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli dostrzegł, że w czasie transportu nastąpił ubytek lub zniszczenie Towaru, zobowiązany jest podjąć wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia liwości przewoźnika.

§4

 1. Klienci mają możliwość wyboru jednej z licznych opcji płatności:
  • Płatność przelewem lub przekazem bankowym na wskazany rachunek bankowy.
  • Płatności elektroniczna za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
  • Płatność przy odbiorze
  • Odbiór osobisty
 2. Opłaty wysyłki są wymienione w rezultatach zamówienia.
 3. Płatność za towar i dostawę jest konieczna w celu wydania towaru.
 4. Klient musi zrealizować płatność pełną wartość zamówienia, bez względu od metody zapłaty lub dostawy.
 5. Punkt sprzedaży poinformuje klienta, jeśli ten nie dokona zapłaty w ciągu 7 dni roboczych (lub płatności za pobraniem) i ustali ostateczny termin płatności.
 6. Punkt sprzedaży może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli należność nie będzie zapłacona w ustalonym terminie.
 7. Okres wykonania zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu (za z wyłączeniem płatności pobraniowych).
  Zamówienia za pobraniem liczone są od dnia późniejszego, roboczego po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep zgodnie z §3 ust. 6.

§5

 1. Zgodnie z aktem prawnym z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący ma prawo zrezygnować od umowy bez podania przyczyn.
 2. Odstąpienie od umowy jest ważne, jeżeli Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Do utrzymania terminu dosyć złożenie oświadczenia przed jego upływem. Do złożenia oświadczenia można użyć dowolnej formy, np.:
  • Dokumentu zwrotu od umowy z Załącznika nr 1
  • Poczty e-mail na adres: barc.mazowiecka@gmail.com
  • Listownie na adres Punktu sprzedaży wskazany w par 1.
 3. Kupujący zwraca Produkt do Punktu sprzedaży w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o rezygnacji od umowy na własny koszt.
  • W terminie 14 dni od dnia odebrania oświadczenia Punkt sprzedaży dokona zwrotu środków. Punkt sprzedaży może zawiesić ze restytucją płatności do czasu odebrania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które wydarzenie nastąpi szybciej.
 4. Sklep dokonuje zwrotu środków pieniężnych przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący. W przypadku płatności kartą, płatności przy odbiorze i innych, w których zwrot jest niemożliwy, zwrot środków dokonywany jest na rachunek bankowy Kupującego.
 5. Kupujący pokrywa wszystkie dyrektywne koszty restytucji Towaru (np. koszty pakowania i dostawy).
  W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Punkt sprzedaży, Punkt sprzedaży nie zwraca
 6. Konsumentowi/Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Punkt sprzedaży zwróci Konsumentowi jedynie koszt dostarczenia w najniższej cenie.
 7. Kupujący nie ma prawa do rezygnacji od umowy:
  • Gdy przedmiotem umowy jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego osobistych potrzeb.
  • Produkty takie są w sklepie oznaczone i są opisane takimi określeniami jak "indywidualny", "personalizowany".
  • Gdy przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostawie są nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
  • W przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest produkt łatwo psujący się lub z krótkotrwałą datą ważności.
  • W przypadku świadczenia serwisów, jeżeli Punkt sprzedaży wykonał w pełni usługę za jasną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed startem świadczenia, że nie będzie mógł już skorzystać z prawa rezygnacji od umowy.
  • W przypadku dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na medium materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do rezygnacji od umowy i po poinformowaniu go przez Punkt sprzedaży o stracie prawa rezygnacji od umowy.
 8. W przypadku, gdy cel świadczenia dotyczy Towarów, które zostały dostarczone w uszczełnionym opakowaniu, a po otwarciu produkt nie może być ponownie wykorzystany ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne. Jeżeli pakowanie zostało otwarte po dostawie, Produkt nie ulega zwrotowi.
 9. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, umowy nie uważa się za podpisaną, jeżeli zrezygnowano od umowy podpisanej na odległość lub poza miejsce przedsiębiorstwa.
  Konsument przyjmuje na siebie zasadę odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób przekraczający poza niezbędny do stwierdzenia jego natury, atrybutów i funkcjonowania.

§6

 1. Wszystkie zażalenia dotyczące usług oferowanych przez Sklep powinny być skierowane na miejsca wymienione w paragrafie 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, podając następujące dane: imiona, nazwiska, nazwa, adres, data zawarcia kontraktu, cel kontraktu, data wykrycia defektu, rodzaj defektu, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania towaru, dane kontaktowe (e-mail), oraz ewentualne obrazki i inne informacje, które mogą mieć wpływ na proces reklamacji.
 2. Zobowiązanie Sklepu wobec Klienta wynika z ustaw o gwarancji, które reguluje akt prawny z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przez czas 24 miesięcy.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Kontraktem, Konsument może odesłać Produkt do Punktu sprzedaży wraz z opisem niedopasowania.
 4. W załączniku nr 2 znajduje się wzór dokumentu reklamacyjnego.
 5. W ciągu 14 dni Punkt sprzedaży ustosunkuje się do reklamacji klienta z szczegółami i wyjaśnieniem niedopasowania Towaru z umową.
 6. W przypadku wystąpienia defektu, Klient może żądać od Sklepu (w ramach gwarancji):
  • Rezygnacji od umowy, jeśli wada jest istotna.
  • Zastąpienia Produktu na fabrycznie nowy.
  • Obniżenia ceny Produktu.
  • Poprawki Towaru.
   W ciągu 14 dni od otrzymania żądania, Sklep ustosunkuje się do pytań Konsumenta. Przy przeanalizowaniu żądania Klienta, Punkt sprzedaży weźmie pod uwagę następujące okoliczności:
  • Prostota i prędkość, z jaką towar może zostać zastąpiony lub naprawiony.
  • Czy towar był wcześniej zgłaszany.
  • Rodzaj wady, czy jest ona ważna czy mało ważna.
 7. Punkt sprzedaży może zrezygnować zastąpienia lub poprawki Towaru na prośbę Konsumenta, jeżeli wymiana lub poprawka nie jest możliwa lub byłaby zbyt kosztowna. W takich sytuacjach, Sklep zaproponuje inne rozwiązanie.
 8. Pozasądowe dochodzenie roszczeń i postępowanie reklamacyjna jest osiągalne dla każdego Konsumenta. Klient może złożyć skargę w celu skorzystania z możliwości polubownego rozstrzygania sporów dotyczących transakcji internetowych:
 9. za pomocą regionalnego inspektora Nadzoru Handlowego, lista dostępna jest na serwisie: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  • za pomocą unijnej strony internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
  • Ze ze względu na lokalizację Sklepu, sprawa może zostać złorzona bezpośrednio do Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w miasto Katowice, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice https://katowice.wiih.gov.pl/index.php?c=page&id=61
  • Obowiązujące przepisy prawne, które mają wpływ do konfliktów konsumenckich (w szczególności ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) określają schemat postępowania w sprawie polubownego rozwiązywania konfliktów.
 10. W sytuacji, kiedy Klient nie jest Klientem indywidualnym na podstawie art 558 kodeksu cywilnego, zobowiązanie Sklepu z tytułu gwarancji jest zaniechana.

§7

 1. Sprzedający gwarantuje możliwość korzystania do Sklepu każdego dnia, z zastrzeżeniem możliwości do ograniczenia użytkowania do niego w dążąc do usunięcia awarii bądź poprawy jego wydajności.
 2. Sklep świadczy wymienione poniżej usługi drogą internetu, m.in.:
  • Kontakt za poprzez formularz kontaktowy.
  • Cykliczne rozesyłanie informacji za pośrednictwem biuletyn informacyjny.
  • Publikowanie opinii o Towarach.
  • Rekomendowanie produktów znajomym.
  • Zapis, wejście i obsługę Kontem Klienta.
 3. W sytuacji, gdy Punkt sprzedaży zauważy aktywności na swoją niekorzyść lub naruszających Regulamin, Punkt sprzedaży może zablokować, zredukować lub usunąć dostępność Użytkownika do usług opisanych w punkt 2. O blokadzie lub ograniczeniu dostępu Punkt sprzedaży powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail podany w formularzu kontaktowym.

§8

Sklep przetwarza informacje personalne Użytkowników zgodnie aktualnym prawem obowiązującym, w sposób opisany w Dokumencie Ochrony prywatności.

§9

Do poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest:

 • Zgoda na używania z funkcjonalnych plików cookie.
 • Aktywne konto poczty elektronicznej.
 • Włączona funkcja JS.
 • Urządzenie końcowe (np. komputer, tablet lub smartfon z połączeniem do Internetu i przeglądarką online, np. Internet Explorer. Firefox. Opera. Safari).

§10

 1. Ten Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na Stronie Online Punktu sprzedaży.
 2. Ten Regulamin może być zmodyfikowany.
 3. Zmiany Dokumentu zostaną również zamieszczane na Witrynie Internetowej Sklepu.
 4. Klient będzie otrzymywał wiadomości o każdych modifikacjach Regulaminu na adres e-mail podany w konfiguracji swojego profilu.
 5. Po 14 dób od jego opublikowania, zmiany Dokumentu zostaną obowiązywać po jego udostępnieniu na witrynie Punktu sprzedaży.
 6. W przypadku jest posiadaczem przez Klienta profilu na Witrynie Online Sklepu, Punkt sprzedaży zostanie uznawał, że Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu jeśli on nie skasował profilu Użytkownika.
 7. W sprawach niewymienionych w niniejszym Dokumencie zastosowanie będą przepisy ustawy polskiego.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(wypełnij ten formularz, jeśli chcesz zrezygnować z umowy)

Pasieka Barć Mazowiecka
Nowe Mostki 88, 96-500 Sochaczew

Ja ............................................. (imię i nazwisko) rezygnuję z umowy zawartej w dniu ................... (data zawarcia umowy) i oddaję poniższy Produkt: nazwa produktu).

Imię i Nazwisko rezygnującego z umowy: .............................. Adres rezygnującego z umowy: ..............................

Numer konta odstępującego od umowy: .............................. Data odstąpienia od umowy: ..............................

Podpis rezygnującego z umowy: (jeśli formularz wysyłany jako pisemnej)

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZ REKLAMACYJNY

(wypełnij ten dokument, jeżeli chcesz złożyć reklamację dla danego Towaru)

Pasieka Barć Mazowiecka
Nowe Mostki 88, 96-500 Sochaczew

Ja ............................................. (imię i nazwisko) informuję Sprzedawcę o wykryciu w towarze .................................. (nazwa produktu)

poniższych wad: ............................... (szczegółowy opis wykrytych wad). Data odkrycia wady: ..............................

Roszczenia: .............................. (np. wymiana produktu na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, rezygnacja z umowy - jeśłi wada jest istotna).

Imię i Nazwisko składającego reklamację: ..............................

Lokalizacja składającego reklamację: ..............................

Numer konta składającego reklamację: ..............................

Data zgłoszenia problemu: ..............................

Dodatkowe szczegóły: ............................................................

Podpis zgłaszającego problem: (jeśli formularz wysyłany jako pisemnej)